algemene voorwaarden


 

 

Algemene Voorwaarden King Coaching

 


Onderstaande Algemene Voorwaarden van King Coaching maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de cursist. Een cursist is een hondeneigenaar, die King Coaching wenst in te schakelen betreffende de opvoeding, training en/of ongewenst gedrag van zijn/haar hond en daartoe opdracht geeft. De cursist is hij/zij die de overeenkomst aangaat met de eigenaar/eigenaren van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van de inschrijving voor het tussen eigenaar/eigenaren en cursist overeengekomen aantal lessen. Op al onze cursussen, workshops, diensten en activiteiten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 

1.     Algemeen

 

 

1.1           Het inschrijven voor een cursus of workshop gebeurt middels een mondelinge afspraak . Door uw contact gegevens via whats app en te versturen heeft u kennis genomen van en bent u akkoord gegaan met de Algemene Voorwaarden van King Coaching. U gaat de verplichting aan tot betaling van het volledige factuurbedrag.

1.2           Alleen correcte gegevens kunnen in behandeling worden genomen. U dient een geldig e-mailadres en telefoonnummer en woon adres gegevens in te vullen.. Bij twijfel over de juistheid van de door de cursist verstrekte gegevens, heeft King Coaching het recht de inschrijving niet in behandeling te nemen of contact met u op te nemen over deze gegevens.

1.3           King Coaching is te bereiken via:

Arienne Blokdijk

Email: king.coaching@hotmail.com

Website: https://kingcoaching.jimdo.com/

Kamer van Koophandel: 57256314

BTW nr: NL187260916B01

IBAN:

1.4           King Coaching heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te allen tijde te wijzigen.

1.5           Alle toegestuurde foto’s worden eigendom van King Coaching. King Coaching heeft het recht deze foto’s te gebruiken voor reclame en of andere doeleinden.

1.6           Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen (zoals beelden, logo, teksten, op schrift gestelde oefeningen en artikelen) liggen bij King Coaching. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van King Coaching, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

1.7           Toezeggingen door de gedragstherapeut en/of instructeur van King Coaching zijn slechts bindend indien King Coaching deze achteraf schriftelijk heeft bekrachtigd.

 

2.     Annuleringen

 

 

2.1           Na mondelinge/schriftelijke/digitale bevestiging van deelname via deelname door King Coaching is het annuleren van een cursus, workshop of activiteit mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de cursus, workshop of activiteit.

2.2           Annuleren van een dienst (zoals privéles, privéles aan huis en gedragstherapie) dient ook te gebeuren 14 dagen voorafgaande aan de les.

2.3           Bij niet tijdig afmelden of zonder afmelding wegblijven is de cursist het volledige bedrag van de cursus, dienst, workshop of activiteit verschuldigd. voor de maandabonnementen geld de regel dat er tot twee weken voorafgaande aan de nieuwe maand het abonnement opgezegd kan worden.

2.4           In geval van bijzondere omstandigheden kan King Coaching afwijken van deze regelingen, één en ander ter beoordeling van King Coaching.

2.5           Indien door ziekte of overmacht meer dan een les moet worden afgezegd binnen het maandabonnement door King Coaching dan zal King Coaching na aftrek van administratieve kosten het resterende bedrag terugstorten.

2.6           Indien door ziekte of overmacht van de instructeur lessen uitvallen, zijn wij gerechtigd om een les in de maand te laten vervallen. Worden dat er meer dan twee word vanaf die les verrekend in het abonnement erop.

2.7           King Coaching heeft het recht een cursus, dienst, workshop of activiteit te annuleren bij te weinig inschrijvingen. De ingeschreven cursisten zullen ingepland worden zodra het minimum aantal inschrijvingen is gehaald.

2.8           Bij verhindering dient de cursist de instructeur zo vroeg mogelijk maar uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les op de hoogte te stellen. Bij afmelden vervalt zijn/haar les. Er vindt geen restitutie van de les plaats.

2.9           Wanneer een cursist drie lessen of meer afwezig is, vervalt zijn/haar inschrijving. Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

2.10        De cursist dient er zelf voor te zorgen dat King Coaching in het bezit is van de meest recente contactgegevens in verband met het doorgeven van informatie en wijzigingen door King Coaching

 

3.     Betaling

 

 

3.1           Betalingen geschieden alleen via overschrijving of internetbankieren op het rekeningnummer van King Coaching onder vermelding van naam en het factuurnummer. Het gehele bedrag dient binnen 14 dagen op onze rekening bijgeschreven te zijn.

3.2           Het gehele bedrag dient bij inschrijving en in ieder geval uiterlijk voor aanvang van de cursus, workshop, dienst of activiteit voldaan te worden.

3.3           Indien u niet (tijdig) betaalt, behoudt King Coaching zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met u. Daarnaast zal King Coaching eventuele onkosten en/ of schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst door u bij u verhalen. Bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.

3.4           Restitutie van het cursusgeld bij tussentijdse beëindiging van de cursus is niet mogelijk.

3.5          Maandabonnementen worden stilzwijgend verlengd bij niet tijdig afmelden. 

 

4.     Prijzen

 

 

4.1           De prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven door King Coaching

4.2           De tarieven worden op de website van King Coaching vermeld.

4.3           De vermelde prijs op de factuur is bindend. De prijzen zoals vermeld op de website zijn hieraan ondergeschikt.

4.4           King Coaching is ook na totstandkoming van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in BTW tarieven aan u door te berekenen.

 

5.     Garantie en Aansprakelijkheid

 

 

5.1           De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA-verzekering van de cursist. King Coaching heeft het recht om hiervan voorafgaand aan de training een schriftelijke bevestiging te vragen.

5.2           De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. King Coaching accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies, schade en/of diefstal opgelopen op het terrein van de hondenschool of tijdens cursussen, workshops, diensten en activiteiten buiten de hondenschool.

5.3           De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

5.4           Alle aansprakelijkheid is te allen tijden beperkt tot vergoeding van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten met een maximum van ten hoogste eenmaal het cursusgeld.

5.5           Bij onherstelbare of letsel of schade kan de hondenschool niet aansprakelijk worden gesteld voor het letsel of schade.

5.6           Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

5.7           Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan de King Coaching.

Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van King Coaching. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van King Coaching. De bezitter/eigenaar van de hond blijft te allen tijde volledig en uitsluitend -ook tijdens de cursussen, workshops, diensten en activiteiten- aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

5.8           De gedragsbegeleider (de gedragsdeskundige, gespecialiseerd in advisering en begeleiding betreffende ongewenst gedrag van honden) is niet aansprakelijk voor ziekten en of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragsbegeleiding.

5.9           King Coaching kan geen aansprakelijkheid accepteren voor het uitblijven van de door de cursist gewenste resultaten. King Coaching biedt geen resultaatgarantie, wel een inspanningsverplichting en een garantie van de kwaliteit van het aanbod.

5.10        King Coaching is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens en na coaching. De eigenaar wordt geacht te allen tijde houder te zijn van zijn/haar hond en blijft steeds instaan voor diens gedragingen.

 

6.     Reglement van Orde

 

 

6.1           Op het terrein van King Coaching dienen de honden altijd -behoudens uitdrukkelijk verzoek van de instructeur- aangelijnd te zijn.

6.2           De te trainen honden dienen er schoon en verzorgd uit te zien.

6.3           Alle honden dienen op het juiste tijdstip de juiste inentingen te hebben ontvangen dan wel in het bezit te zijn van een titerbepaling.

6.4           Indien de hond loops is of lichamelijk niet in orde, dient de cursist overleg te hebben met de instructeur voordat hij/zij op de les verschijnt.

6.5           Indien de hond een besmettelijke ziekte onder de leden heeft e.g. Parvo of Giardia mag de cursist met deze hond niet deelnemen aan de lessen tot de hond volledig is genezen.

6.6           Bij sterke vermoedens van ziekte zoals HD, ED kan een verklaring van de dierenarts geëist worden, alvorens (weer) tot de training toegelaten te worden. Dit ter bescherming van uw hond.

6.7           Indien een hond lichamelijk (of geestelijk bijvoorbeeld als gevolg van medicijnen) niet in orde is, wordt de hond niet tot de training toegelaten dit ter beoordeling van de instructeur.

6.8           Indien er geen overeenstemming bestaat tussen de instructeur en de cursist, dient voor rekening van de cursist overleg gepleegd te worden met een dierenarts.

6.9           De hond draagt tijdens de training een normale halsband of tuigje van leer of stof met daaraan een lijn vanaf 200cm Er wordt niet getraind met slipkettingen, anti-trektuigen of flexlijnen.

7.     Huisregels

 

Met het akkoord gaan van de algemene voorwaarden van King Coaching, gaat de cursist mede akkoord met de huisregels van King Coaching en het naleven hiervan.

 

8.     Toepasselijk recht en geschillen

 

 

8.1           Op alle rechtsbetrekkingen (rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing (Burgerlijk Wetboek: overeenkomst op afstand), ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

8.2           Wij streven er naar eventuele geschillen zo veel mogelijk in onderling overleg op te lossen. Mocht dit echter naar onze mening geen recht van slagen hebben, dan zullen wij dit staken.

8.3           Nederlands recht is op deze overeenkomst van toepassing en de rechtbank van Alkmaar is bevoegd.

 

9.     Privacyverklaring

 

 

King Coaching vindt het belangrijk dat de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. King Coaching hecht veel waarde aan kwaliteit. Daarom werkt King Coaching samen met andere kwaliteitsaanbieders en derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling. King Coaching houdt cursisten op de hoogte van kwaliteitsproducten. Wij maken daarom gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden zoals voor informatie over producten uit ons aanbod en productinformatie van onze exclusieve partners. Door u in te schrijven voor één van onze cursussen, workshops, diensten en activiteiten geeft u automatisch toestemming om uw gegevens voor dit doel te gebruiken. Uw gegevens worden ook intern gebruikt om u op de hoogte te stellen van bijvoorbeeld wijzigingen in het cursusaanbod, nieuwe cursussen en andere relevante informatie over King Coaching. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan King Coaching en zullen wij hier rekening mee houden.

 

 

 

 

 

Opgesteld Januari 2024, King Coaching


Social Media audio/ visueel:

 

- het maken en plaatsen van foto en/of video materiaal is “niet” toegestaan tenzij het in overleg is goedgekeurd door de lesgevende partij. Selfies mogen wel. 

- Mobiels staan tijdens de les 'uit' of op zacht zodat we ongestoord de les kunnen volgen.

- De lesstof en methodes die wij hanteren dienen niet op social media te plaatsen te worden. Ook problematieken waar u tijdens de les tegenaan loopt dient u met ons in eerlijkheid te bespreken en mag niet in groepen op social media gedeeld worden ivm bescherming personen en bedrijf, bij vragen of moeilijkheden word u geacht om contact op te nemen met de lesgevende de trainer/trainster.

- Er mogen door cursisten geen opnames gemaakt worden van de lessen, dus geen video of geluidsopnames. 

 

Inchecken bij de hondenschool op de locatie mag altijd! 

- #hondenschool_kingcoaching , #kingcoachg, #hondenschoolkingcoaching #hoopersnedereland #therapiehond en @hondenschoolkingcoaching kunt u gebruiken op instagram en facebook.